Serie 5870

DC Buchse 90°

DC Buchse 90°

Pin 2,00 oder 2,50 mm, 24 V, 2,5 A, optional mit gekröpften Kontakten


3D Modell 5870G1 (.stp 394 KB) 2,00 mm Pin, mit gekröpften Kontakten

Datenblatt (.pdf 268 KB)

Serie 5871

DC Buchse 90°

DC Buchse 90°

Pin 2,00 oder 2,50 mm, 20 V / 4 A


Datenblatt (.pdf 178 KB)

Serie 5873

DC Buchse 90° mit Schraubbefestigungslöchern

DC Buchse 90° mit Schraubbefestigungslöchern

Pin 2,00 oder 2,50 mm, 24 V / 1 A


Datenblatt (.pdf 127 KB)

Serie 5875

DC Buchse High Power 90°

DC Buchse High Power 90°

Pin 2,50 mm, 20 V / 10 A


Datenblatt (.pdf 127 KB)

Serie 5876

DC Buchse High Power 90°

DC Buchse High Power 90°

Pin 2,00 oder 2,50 mm, 20 V / 10 A


Datenblatt (.pdf 138 KB)

Serie 5877

DC Buchse 90°

DC Buchse 90°

Pin 2,00, 2,35, 2,50 oder 2,95 mm, 25 V / 3 A


Datenblatt (.pdf 167 KB)