Serie 5870

DC Buchse 90°

DC Buchse 90°

Pin 2,00 oder 2,50 mm, 24 V, 2,5 A, optional mit gekröpften Kontakten


3D Modell 5870G1 (.stp 394 KB) 2,00 mm Pin, mit gekröpften Kontakten

Datenblatt (.pdf 146 KB)

Serie 5871

DC Buchse 90°

DC Buchse 90°

pIN 2,00 / 2,50mm, 24V / 2.5 Amp


Datenblatt (.pdf 67 KB)

Serie 5873

DC Buchse 90° mit Schraubbefestigungslöchern

DC Buchse 90° mit Schraubbefestigungslöchern

Pin 2,00 / 2,50mm, 24V / 2.5 Amp


Datenblatt (.pdf 68 KB)

Serie 5875

DC Buchse High Power 90°

DC Buchse High Power 90°

Pin 2,50 mm, 20 V / 10 A


Datenblatt (.pdf 84 KB)

Serie 5876

DC Buchse High Power 90°

DC Buchse High Power 90°

Pin 2,50, 20V / 8 Amp oder 30V / 5 Amp


Datenblatt (.pdf 84 KB)

Serie 5877

DC Buchse 90°

DC Buchse 90°

Pin 2,00 / 2,35 / 2,50 / 2,95mm, 25V / 3 Amp


Datenblatt (.pdf 107 KB)

Serie 5878

DC Buchse 90°

DC Buchse 90°

Pin 2.50mm 24V / 3 Amp


Datenblatt (.pdf 74 KB)